About Us

We teach, learn, lead and serve, connecting people with the University of Wisconsin, and engaging with them in transforming lives and communities.

Want to keep up to date? Sign up for our quarterly Newsletter. 

Group Photo

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Wisconsin-Madison Division of Extension provides affirmative action and equal opportunity in education, programming and employment for all qualified persons regardless of race, color, gender, creed, disability, religion, national origin, ancestry, age, sexual orientation, pregnancy, marital or parental, arrest or conviction record or veteran status.
La University of Wisconsin-Madison Division of Extension proporciona acción afirmativa e igualdad de oportunidades en educación, programas y empleo para todas las personas calificadas, sin tener en cuenta la raza, color, género, credo, discapacidad, religión, origen nacional, ascendencia, edad, orientación sexual, gravidez, estado civil o de paternidad, historial de detención o condena, o estado de veterano de guerra.
Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (University of Wisconsin-Madison Division of Extension) pab rau tsoom fwv kev pom zoo thiab ncaj ncees nyob rau kev kawm ntaub ntawv, kev pab cuam thiab kev ua hauj lwm rau tag nrho cov neeg tsim nyog ua tau tsis tas hais yog haiv neeg twg, xim tawv nqaij twg, poj niam txiv neej, kev ntseeg, cov neeg puas cev xws li tes taw, kev ntseeg ntuj, kev tuaj txawv teb chaws tuaj, kev poj koob yawm txwv, hnub nyoog, kev xaiv ntawm kev daj dee, kev xeeb tub, kev muaj txij nkawm los yog ua niam txiv, kev rau txhom los yog muaj txim raug kaw los yog ua qub tub rog.

 

Sharing is Caring - Click Below to Share